Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sportmasseur: Sija van der Kraaij, in het bezit van een Nederlands diploma sportmasseur, handelende als zelfstandig gevestigd sportmasseur. Client: degene aan wie door de sportmasseur een behandeling of advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de sportmasseur is verwezen. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de sportmasseur op een bepaald moment wordt uitgeoefend.


Artikel 2: Algemeen

De sportmasseur geeft advies aan de cliënt op het afgesproken praktijkadres.


Artikel 3: Basis

De sportmasseur kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts behandelen. In het laatste geval houdt de sportmasseur de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens worden zonder toestemming van de cliënt niet aan de arts of derden verstrekt.


Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip en niet tijdig op het praktijkadres aanwezig is, dient hij/zij de sportmasseur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de sportmasseur geeft, is de sportmasseur gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak , aan de cliënt in rekening te brengen. Voor afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meerdere erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht, in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.


Artikel 5: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de sportmasseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De sportmasseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.


Artikel 6: intellectuele eigendom

De sportmasseur behoudt ten alle tijden rechten voor op de haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de sportmasseur, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of

ter beschikking gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de sportmasseur verstrekt zijn.


Artikel 7: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de patiënt aan de sportmasseur contant of per automatische pin te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst een kwitantie. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de sportmasseur uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De sportmasseur heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolgen van de ontbinding geleden schade.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies van de sportmasseur is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De sportmasseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte, voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door de sportmasseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de sportmasseur, met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de sportmasseur verzekerd is tot ten hoogste het door de assuradeur vergoede bedrag. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de sportmasseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de sportmasseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de sportmasseur ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van het consult. De sportmasseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestegingsplaats van de sportmasseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.


Artikel 11: Geheimhouding

Sportmassagepraktijk van der Kraaij zal alle informatie van de wederpartij betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Sportmassagepraktijk van der Kraaij zal een geheimhoudingsverplichting opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.


Artikel 12: Dossierbeheer en inzage recht

Sportmassagepraktijk van der Kraaij zal van de wederpartij en/of werknemers van de wederpartij een dossier bijhouden. Naast sportmassagepraktijk van der Kraaij heeft slechts de wederpartij ( cliënt/opdrachtgever) en/of werknemers van de wederpartij(werkgever) recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling